Programma's

Duurzaam ontwikkelen en wonen

Kernboodschap Duurzaam ontwikkelen en wonen

Nissewaard heeft te maken met een aantal vraagstukken van sociaal economische, maatschappelijke, ruimtelijke en infrastructurele aard. Om deze opgaven het hoofd te bieden en om Nissewaard naar de toekomst toe schokbestendig te maken, is het ontwikkelperspectief Nissewaard naar 2040 opgesteld. Het ontstijgen van de ex-groeikernstatus betekent onder andere een betere balans te vinden in wonen, werken en bereikbaarheid. Tenslotte wordt ingezet op het beter benutten van de recreatieve waarde van het landschap voor het vestigingsklimaat van Nissewaard.

Nissewaard streeft naar een meer gebalanceerde en diverse woningvoorraad. Het doel is dat inwoners kunnen doorstromen binnen Nissewaard en dat de gemeente nieuwe doelgroepen aantrekt. Er wordt ingezet op meer geschikte huisvesting voor ouderen en op onderbelichte woningsegmenten. Toevoegen binnen die segmenten moet voor doorstroming en meer kansen voor starters zorgen. Daarnaast worden, onder andere voor jongeren, kansen gezien in transformatie van bestaande panden naar woningen, vooral in het stadscentrum. Om tot realisatie van kenmerkende initiatieven zoals Kolkplein en nabij Metro-Centrum te komen is er aansluiting bij provinciale en Rijksinstrumenten.

In 2050 zijn wij energieneutraal, circulair en bestand tegen veranderingen in het klimaat. Dit betekent onder andere dat ontwikkelingen die plaatsvinden in de gebouwde omgeving, zowel bij transitie van bestaande bouw als bij nieuwbouw, een substantiële bijdrage leveren aan die ambitie.

Wij doen dit niet alleen maar zijn ons bewust van onze omgeving. De samenleving verandert namelijk sneller dan ooit en heeft 24/7 behoefte aan een kordate/daadkrachtige overheid die meebeweegt en toegang biedt tot  snelle, duidelijke en betrouwbare informatie. Zowel initiatiefnemers als inwoners voelen zich in Nissewaard serieus genomen, omdat wij hen betrekken bij (de voorbereiding van) besluiten en weten wat er in de samenleving speelt. Daardoor worden de juiste verbindingen gelegd tussen mensen en inhoud. Waardevolle, creatieve en innovatieve ideeën vanuit de samenleving, die ervoor zorgen dat Nissewaard een fijnere plek (om te wonen, werken en leven) wordt, komen snel en gemakkelijk van de grond.

Wat mag het programma kosten?

Bedragen x € 1.000
"-" = voordeel

Rekening
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Lasten

43.407

30.388

27.609

28.461

19.134

15.372

Baten

-35.049

-23.467

-22.847

-23.523

-14.640

-10.929

Saldo lasten en baten

8.358

6.922

4.762

4.938

4.494

4.443

Mutaties reserves

-3.241

-2.552

-85

-420

0

0

Totaal programma

5.117

4.369

4.677

4.518

4.494

4.443

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

27.609

8,1 %

Baten

22.847

6,9 %

Deze pagina is gebouwd op 02/02/2023 09:30:33 met de export van 11/08/2022 08:41:46