Programma's

Overzichten

Kernboodschap Overzichten

Overzichten is, conform de BBV, een verplicht onderdeel van de begroting. Aangezien het een bijzonder programma is, heeft het zijn eigen indeling en worden de drie W-vragen niet beantwoord.
In dit programma worden de inkomsten en uitgaven toegelicht die niet direct aan de andere programma’s zijn toe te rekenen. Het gaat hier hoofdzakelijk om uitgaven ten behoeve van de ondersteuning van de organisatie, inkomsten als gevolg van lokale heffingen, algemene uitkeringen, saldo financieringsfunctie en algemene middelen.

Wat mag het programma kosten?

Bedragen x € 1.000
"-" = voordeel

Rekening
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Lasten

36.960

44.021

35.548

46.285

53.992

48.964

Baten

-210.189

-229.874

-226.182

-237.068

-241.193

-229.195

Saldo lasten en baten

-173.229

-185.853

-190.634

-190.783

-187.201

-180.232

Mutaties reserves

-2.038

-5.880

-637

-265

-265

-265

Totaal programma

-175.266

-191.733

-191.271

-191.048

-187.466

-180.496

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

35.548

10,4 %

Baten

226.182

68,3 %

Deze pagina is gebouwd op 02/02/2023 09:30:33 met de export van 11/08/2022 08:41:46