Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheer

Inleiding

Deze paragraaf handelt over de hoogte van de algemene reserve en andere weerstandscapaciteit waarover de gemeente Nissewaard beschikt om calamiteiten en andere tegenvallers op te kunnen vangen. Dit (weerstand)vermogen is van belang voor het bepalen van de financiële gezondheid van de gemeente. Door de beschikking over voldoende weerstandsvermogen kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen. In januari 2019 is de nota 'Risicomanagement en weerstandsvermogen 2018’ vastgesteld. In deze nota is onder andere de methodiek vastgesteld waarmee het weerstandsvermogen wordt bepaald. Conform artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden in deze paragraaf de volgende onderwerpen behandeld:

  • Een inventarisatie van de risico's;
  • Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
  • Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's.

De gemeente Nissewaard is zich bewust van alle risico’s, die samenhangen met de taken van de gemeente. Bij alle handelingen wordt nagedacht over mogelijke risico’s en worden maatregelen getroffen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Deze pagina is gebouwd op 02/02/2023 09:30:33 met de export van 11/08/2022 08:41:46