Financiën

Mutaties in reserves per programma - thema's

Programma thema's                       (bedragen x € 1.000)

Realisatie 2021 (- = voordelig saldo)

Begroting 2022 (inc wijzigingen t/m 20 september 2022)

Bgr 2023 lasten

Bgr 2023 baten

Nadelig                                             saldo

Voordelig saldo

Begroot totaalsaldo van de baten en lasten (ex reserves)

4.273

22.098

340.192

331.077

235.499

226.385

1. Bestuur & dienstverlening

- Bestuur

-290

- Burgerzaken

-60

-166

- Dienstverlening

2. Schoon, heel & Veilig

- Openbare orde en veiligheid

-20

-190

930

930

- Beheer openbare ruimte

-313

-3.669

6

497

491

- Accommodaties & parkeren

382

-5.182

1.011

1.447

436

3. Duurzaam ontwikkelen & wonen

- Ruimtelijke ontwikkeling

-41

-59

- Bereikbaarheid & mobiliteit

-85

-254

85

85

- Duurzaamheid & klimaatadeptatie

-410

-775

- Wonen

-145

-1.226

- Bouwprojecten & grex

-2.560

-238

4. Ondernemen & ontspannen

- Economie

-104

-226

- Cultuur

200

-197

- Recreatie & toerisme

-38

-302

- Cultureel erfgoed

-50

- Sport

-30

-45

5. Leren, participeren & ondersteunen

- Onderwijs

153

-89

- Thuis in de wijk

-1.439

2.003

1.273

1.273

- Maatwerk jeugd

-1.410

-240

- Maatwerk volwassenen

4.256

-2.740

2.016

7.510

5.494

- Werk & inkomen

-2.442

-2.200

- Volksgezondheid

-28

-81

6.Overige algemene dekkingsmiddelen

- Ondersteuning organisatie

-455

-1.173

80

80

- Treasury

- Vennotschapsbelasting (VPB)

- Algemene uitkering & overige

uitkeringen gemeentefonds

-283

- OZB

- Overige belastingen

-990

- Overige baten & lasten

-309

-4.707

717

717

Totaal reserves

-6.172

-22.098

3.113

12.460

80

9.427

Saldo reserves

-9.347

Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (inc reserves)

-1.898

343.304

343.537

235.580

235.812

Saldo begroting 2023 (incl. reserves)

-232

Deze pagina is gebouwd op 02/02/2023 09:30:33 met de export van 11/08/2022 08:41:46