Financiën

Overzicht van incidentele lasten en baten

Met dit overzicht wordt beoogd duidelijkheid te geven over de aard van de lasten en baten. Door een indicatie van de incidentele lasten en baten te geven wordt informatie verstrekt die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie en de meerjarenramingen. De totalen van de lasten zijn negatief gepresenteerd en de totalen van de baten in deze tabel zijn positief gepresenteerd.

 

2023

2024

2025

2026

Incidentele lasten

Grondexploitatie

19.202.595

19.191.177

9.558.100

5.847.372

Overboeking vrijval reserve Centrumtaken naar deelnemende gemeenten

5.494.435

Subtotaal incidentele lasten excl. reserves

-24.697.030

-19.191.177

-9.558.100

-5.847.372

Incidentele baten

Grondexploitatie

19.057.648

19.046.230

9.413.153

5.702.425

Subtotaal incidentele baten excl. reserves

19.057.648

19.046.230

9.413.153

5.702.425

Subtotaal incidentele lasten en baten (excl reserves)

-5.639.382

-144.947

-144.947

-144.947

Incidentele lasten

Grondexploitatie
Dit betreft de meerjarig geraamde lasten van de Nota Grondexploitaties 2022. De lasten fluctueren in de jaren.

Vrijval reserve Centrumtaken
1) In afstemming met de Stuurgroep OGGZ+ is besloten om per 1 januari 2023 €7 miljoen te laten vrijvallen uit de reserve Centrumtaken. De gemeenten excl. Nissewaard ontvangen hiervan €4.984.410 die in 2023 op het budget Beschermd Wonen wordt geparkeerd met als doel om. conform afgesproken verdeelsleutel, uit te keren aan de gemeenten Voorne (fusiegemeente Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne), Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard. 2) In afstemming met de Stuurgroep OGGZ+ is besloten om in 2023 een bedrag ad €510.025 aan de reserve Centrumtaken te onttrekken ten gunste van de uitvoeringskosten en projectleiding van het regionale 'Plan geweld hoort nergens thuis 2021 - 2023 ZHE'.   

Incidentele baten

Grondexploitatie

Dit betreft de meerjarig geraamde baten van de Nota Grondexploitaties 2022. De baten fluctueren in de jaren.

 

2023

2024

2025

2026

Incidentele stortingen reserves (lasten)

Storting reserve sociaal domein

2.015.590

Storting reserve onderwijshuisvesting

1.000.000

Storting reserve thuiswerkregeling

80.357

80.357

80.357

80.357

Storting reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

11.102

11.102

11.102

11.102

Storting reserve beheer

5.750

5.750

5.750

5.750

Subtotaal incidentele stortingen reserves

-3.112.799

-97.209

-97.209

-97.209

Incidentele onttrekkingen reserves (baten)

Onttrekking reserve centrumtaken

7.510.025

Onttrekking reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

1.371.220

Onttrekking reserve sociaal domein

1.273.101

90.902

Onttrekking algemene reserve

1.080.000

150.000

Onttrekking reserve Nissewaard 2040

420.000

Onttrekking reserve beheer

335.000

785.000

Onttrekking reserve afvalstoffen

11.880

11.880

11.880

11.880

Onttrekking reserve duurzaamheid

420.000

Subtotaal incidentele onttrekkingen reserves

12.001.226

1.457.782

11.880

11.880

Subtotaal incidentele  mutaties reserves

8.888.427

1.360.573

-85.329

-85.329

Saldo incidentele lasten en baten (incl. incidentele reserves)

3.249.045

1.215.626

-230.276

-230.276

Incidentele onttrekkingen

Sociaal domein
In afstemming met de Stuurgroep OGGZ+ is besloten om per 1 januari 2023 €7 miljoen te laten vrijvallen uit de reserve Centrumtaken. Nissewaard ontvangt hiervan € 2.015.590 die in 2023 in de reserve Sociaal Domein wordt gestort. 

Onderwijshuisvesting
Gezien de uitkomsten en de planning van het IHP zullen de uitgaven voor de onderwijshuisvesting nog niet in 2023 plaatsvinden. De stelpost onderwijshuisvesting wordt verlaagd en toegevoegd aan de reserve onderwijshuisvesting.

Thuiswerkregeling
Met ingang van 2021 wordt € 80.357 jaarlijks gestort in de bestemmingsreserve Thuiswerken tbv  een vergoeding van € 750,- per werknemer per 7 jaar voor het inrichten van een thuiswerkplek.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Bij het afstoten van een pand valt ook het jaarlijks geraamde onderhoud terug naar de reserve.  Dit is de meerjarige verwerking hiervan.

Beheer
Dit betreft een jaarlijkse bijdrage van bewoners van de Haven met een aanlegsteiger t.b.v. het baggeren van de haven. Eens in de 7 á 8  jaar wordt de haven gebaggerd en worden de bijdragen onttrokken aan de reserve ter dekking van de kosten.

 
Incidentele stortingen

Centrumtaken
In afstemming met de Stuurgroep OGGZ+ is besloten om per 1 januari 2023 €7 miljoen te laten vrijvallen uit de reserve Centrumtaken en dit bedrag, conform afgesproken verdeelsleutel, te verdelen over de ZHE-gemeenten. Aanvullend is in afstemming met de Stuurgroep OGGZ+  besloten om in 2023 een bedrag ad €510.025 aan de reserve Centrumtaken te onttrekken ten gunste van de uitvoeringskosten en projectleiding van het regionale 'Plan geweld hoort nergens thuis 2021 - 2023 ZHE'.   

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Aan de hand van de Meerjarenonderhoudsplannen is in de begroting een gemiddeld budget vastgesteld voor het onderhoud aan de gemeentelijke accommodaties. Om de totale begroting niet te veel te laten fluctueren is voor de uitschieters zowel naar boven als naar beneden een bestemmingsreserve gevormd om de jaarlijkse lasten af te stemmen op het jaarlijks beschikbare budget. In 2023 wordt aanzienlijk meer uitgegeven dan het standaard onderhoudsbudget  en wordt hiervoor een onttrekking gedaan aan de reserve onderhoud gebouwen. Omdat Nissewaard in het verleden een groeikern was zijn veel accommodaties op hetzelfde moment aan groot onderhoud toe. Dat maakt dat de uitgaven hoger zijn dan gemiddeld. 

Sociaal domein

De onttrekking in 2023 en 2024 heeft grotendeels betrekking op het aanvullen van tekort in het sociaal domein in 2023 ad € 1.225.000 en in 2024 ad € 43.000. Besluitvorming heeft plaastgevonden in de 2e tussenrapportage 2022 en de perspectiefnota 2023. Daarnaast vind in de jaren 2023 en 2024 een onttrekking plaats van € 48.000 in het kader van het opheffen van de GR leerplicht. 

Algemene reserve

Betreft in 2023 onttrekking € 930.000 tbv FLO VRR en in 2023 en 2024 onttrekking € 150.000 tbv beheer openbare ruimte uit begroting 2022-2025

Nissewaard 2040

Dit betreft de lasten van een projectleider en projectondersteuner t.b.v. Nissewaard naar 2040 en de lasten van tijdelijke uitbreiding van capaciteit t.b.v. mobiliteit.

Beheer

In 2023 betreft dit de lasten van het wegwerken van achterstallig onderhoud van bossen en parken en het opkanppen van speelplekken. In 2024 betreft dit nogmaals het wegwerken van achterstallig onderhoud van bossen en parken en het opstellen van een parkenvisie.

Afval

Dit betreft de onttrekking van kapitaallasten van de aanschaf van ondergrondse containers.

Duurzaamheid

Dit betreft allerhande incidentele lasten (onderzoeken, opstellen plannen etc.) met betrekking tot duurzaamheid.

 

2023

2024

2025

2026

Structurele onttrekkingen reserves (baten)

Onttrekking reserve annuïteiten

382.188

345.073

345.073

345.073

Onttrekking reserve sportaccommodaties

50.583

50.583

50.583

50.583

Onttrekking reserve verduurzaming gemeentelijke gebouwen

25.550

25.550

25.550

25.550

Subtotaal structurele onttrekkingen reserves

458.321

421.206

421.206

421.206

Saldo structurele mutaties reserves

458.321

421.206

421.206

421.206

 

2023

2024

2025

2026

Totale baten

343.537

344.939

339.277

323.657

Totale lasten

338.343

334.293

327.344

329.363

Saldo baten en lasten

Inc lasten

24.697

19.191

9.558

5.847

Toevoegingen aan reserves

3.113

97

97

97

Totaal inc lasten

27.810

19.288

9.655

5.945

Inc baten

19.058

19.046

9.413

5.702

Onttrekkingen aan reserves

12.001

1.458

12

12

Totaal inc baten

31.059

20.504

9.425

5.714

Structurele lasten

310.534

315.005

317.689

323.418

Toevoegingen aan reserves

Totaal structurele lasten

310.534

315.005

317.689

323.418

Structurele baten

312.019

324.014

329.431

317.522

Onttrekkingen aan reserves

458

421

421

421

Totaal structurele baten

312.478

324.435

329.852

317.943

Incidenteel saldo

3.249

1.216

-230

-230

Structureel saldo

1.944

9.431

12.163

-5.475

Totaal saldo

5.193

10.647

11.933

-5.705

Totale begrotingslasten

338.343

334.293

327.344

329.363

Structurele saldo als percentage van de totale begrotingslasten

0,57%

2,82%

3,72%

-1,66%

Uit de tabel blijkt dat de structurele baten in de begroting voor de jaren 2023 t/m 2025 hoger zijn dan de structurele lasten. Hiermee voldoen we voor de die jaren aan de norm van financieel materieel evenwicht. Het jaar 2026 wordt vooralsnog buiten beschouwing gelaten in de beoordeling omdat daar eerst duidelijk moet worden welke plannen het Rijk heeft.

Deze pagina is gebouwd op 02/02/2023 09:30:33 met de export van 11/08/2022 08:41:46