Financiën

Geprognosticeerde balans

Prognose meerjarenbalans

Realisatie

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

Materiële vaste activa

284.898

287.012

286.112

285.212

284.312

283.412

Financiële vaste activa

41.436

41.436

41.436

41.436

41.436

41.436

Totaal vaste activa

326.334

328.448

327.548

326.648

325.748

324.848

Vlottende activa

Voorraden

21.636

21.636

21.636

21.636

21.636

21.636

Uitzettingen

41.899

15.199

15.199

15.199

15.199

15.199

Liquide middelen

476

0

0

0

0

0

Overlopende activa

29.813

29.813

29.813

29.813

29.813

29.813

Totaal vlottende activa

93.824

66.648

66.648

66.648

66.648

66.648

Totaal activa

420.158

395.096

394.196

393.269

392.396

391.496

Passiva

Vaste passiva

Reserves

122.872

102.672

93.325

91.543

91.207

90.872

Resultaat boekjaar

1.898

0

0

0

0

0

Voorzieningen

16.159

16.159

16.159

16.159

16.159

16.159

Vaste schuld

220.188

220.188

220.188

220.188

220.188

220.188

Totaal vaste passiva

361.117

339.019

329.672

327.890

327.554

327.219

Vlottende passiva

Vlottende schuld

33.142

30.178

38.625

39.507

38.943

38.378

Overlopende passiva

25.899

25.899

25.899

25.899

25.899

25.899

Totaal vlottende passiva

59.041

56.077

64.524

65.406

64.842

64.277

Totaal passiva

420.158

395.096

394.196

393.296

392.396

391.496

De activa zijn voor het grootste gedeelte gefinancierd met vreemd vermogen. De gemeente is gebonden aan wet- en regelgeving om de betaling van aflossing en rente te waarborgen. Geen van de normen die in dit kader worden gesteld, worden overschreden.

De gemeente financiert volgens de integrale methode; de opgenomen gelden zijn niet gerelateerd aan bepaalde activa. Wel zijn sommige financieringen gekoppeld aan uitgezette gelden. Dit is echter marginaal.

Deze pagina is gebouwd op 02/02/2023 09:30:33 met de export van 11/08/2022 08:41:46