Financiën

Overzichten o.b.v. wettelijke taakvelden

Programma thema's                                                  (bedragen x € 1.000)

Realisatie 2021 (- = voordelig saldo)

Begroting 2022 (inc wijzigingen t/m 20 september 2022)

Bgr 2023 lasten

Bgr 2023 baten

Nadelig                                             saldo

Voordelig saldo

0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

2.555

3.196

2.959

2.959

0.2 Burgerzaken

1.549

1.873

2.423

846

1.577

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

4.034

4.465

8.947

1.449

7.499

0.4 Overhead

33.025

36.896

35.415

1.136

34.279

0.5 Treasury

-1.884

-2.620

-486

1.314

1.800

0.61 OZB woningen

-10.021

-10.429

497

11.533

11.036

0.62 OZB niet-woningen

-6.229

-6.300

224

6.848

6.625

0.63 Parkeerbelasting

-348

-398

50

461

411

0.64 Overige belastingen

-5.104

-551

80

671

591

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-182.391

-201.558

344

203.819

203.475

0.8 Overige baten en lasten

-1.234

-1.460

-1.386

542

1.928

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10 Mutaties reserves

-6.172

-22.098

3.113

12.460

9.347

1. Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

5.383

5.871

7.265

137

7.128

1.2 Openbare orde en veiligheid

3.893

3.768

3.972

51

3.921

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

14.098

18.144

16.129

957

15.172

2.2 Parkeren

3.421

2.360

4.533

2.661

1.871

2.3 Recreatieve havens

-2

-2

11

2

10

2.4 Economische havens en waterwegen

5

8

115

9

106

2.5 Openbaar vervoer

74

132

625

625

3. Economie

3.1 Economische ontwikkeling

1.122

1.013

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

34

34

522

416

105

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

181

266

732

320

412

3.4 Economische promotie

231

559

11

1.258

1.247

4. Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

17

11

5.290

4.878

412

4.2 Onderwijshuisvesting

4.955

4.840

7.103

2

7.101

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.464

2.909

1.419

1.045

374

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

1.490

2.002

4.288

2.174

2.114

5.2 Sportaccommodaties

3.030

2.986

6.023

6.023

5.3 Cultuurpresentatie –prod -participatie

4.105

4.226

146

8

138

5.4 Musea

115

164

323

631

308

5.5 Cultureel erfgoed

127

752

3.755

2

3.753

5.6 Media

3.185

3.176

11.787

1.713

10.074

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

8.533

11.529

14.096

9

14.087

6. Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

10.519

13.453

8.518

36.393

27.875

6.2 Wijkteams

2.679

3.925

43.060

3.264

39.795

6.3 Inkomensvoorzieningen

9.103

14.691

15.146

444

14.702

6.4 Begeleide participatie

10.924

11.691

6.439

10

6.429

6.5 Arbeidsparticipatie

5.821

5.193

2.945

707

2.237

6.6 Maatwerk –voorzieningen (WMO)

3.570

3.873

12.973

12.973

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

14.213

15.821

215

314

99

6.71a Huishoudelijke hulp

221

221

6.71b Begeleiding

213

191

21

6.71c Dagbesteding

209

7.674

7.465

6.71d Overige maatwerkarrangementen

35.580

14.578

21.002

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

30.082

34.560

169

588

419

6.72a Jeugdzorg begeleiding

91

511

420

6.72b Jeugdzorg behandeling

91

91

6.72c Jeugdzorg dagbesteding

91

20.823

20.732

6.72d Jeugdzorg zonder verblijf overig

12

687

674

6.73a pleegzorg

12

343.537

343.524

6.73b Gezinsgericht

12

12

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

12

12

6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

12

12

6.74b Jeugd behandeling crisis/LTA/GGZ verblijf

12

12

6.74c Gesloten plaatsing

26.040

26.040

17.039

23.148

6.81a Beschermd wonen

292

292

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

205

203

74

74

6.82a Jeugdbescherming

12

12

6.82b Jeugdreclassering

4.959

4.959

7. Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

4.776

5.218

6.131

6.131

7.2 Riolering

-1.456

-1.552

11.589

11.589

7.3 Afval

-1.591

-2.772

2.723

2.723

7.4 Milieubeheer

2.404

3.111

731

731

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

298

224

1.885

1.885

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

en vernieuwing

8.1 Ruimtelijke ordening

1.539

2.238

20.530

20.530

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven terreinen)

3.019

-380

1.980

1.980

8.3 Wonen en bouwen

711

1.595

343.537

343.537

Begroot totaalsaldo van de baten en lasten

-1.898

686.841

687.073

637.744

637.976

Saldo begroting 2023 (incl. reserves)

-232

Deze pagina is gebouwd op 02/02/2023 09:30:33 met de export van 11/08/2022 08:41:46