Paragrafen

Openbaarheid (Woo)

Inleiding

Met ingang van 1 mei 2023 is de Wet open overheid (Woo) ingegaan. De wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), waarin de regels voor passieve openbaarmaking al waren vastgelegd: het voldoen aan informatieverzoeken van burgers of organisaties. Nieuw is dat de Woo ook actieve openbaarmaking verplicht stelt. Daarvoor moet een openbaarmakingsportaal gebruikt worden dat wordt ontwikkeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: PLOOI. PLOOI zal naar verwachting vanaf 2023 beschikbaar gaan komen en zal de komende jaren gefaseerd voor in totaal 11 informatiecategorieën opengesteld gaan worden.

Binnen Nissewaard is in 2022 een projectteam aan de slag gegaan om de Woo te implementeren. Het betekent dat we de wijzigingen ten aanzien van passieve openbaarmaking hebben doorgevoerd in de procedures voor Wob-verzoeken, die nu Woo-verzoeken zijn geworden. Ook zijn we begonnen met de projectmatige voorbereidingen om te voldoen aan de eisen voor actieve openbaarmaking. Daarbij kiest Nissewaard ervoor om ten minste te voldoen aan de eisen die de Woo stelt om via PLOOI openbaar te kunnen maken wanneer dat platform gefaseerd per informatietheorie wordt opengesteld. Wanneer blijkt dat dat geen onevenredige extra belasting van het ambtelijk apparaat vergt, kiezen we voor eerdere actieve openbaarmaking van informatiecategorieën via andere wegen dan PLOOI. Hiermee sluiten we aan bij de ambities zoals die in het coalitieakkoord 2022-2026 zijn vastgelegd:

“Transparantie en openbaarheid staan bij ons hoog in het vaandel. Een open overheid is essentieel voor het vertrouwen van de inwoners in de overheid. Dit vertrouwen staat onder druk door bijvoorbeeld een toeslagenaffaire bij de Belastingdienst.

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners weten dat ze op ons kunnen bouwen en vertrouwen. Daarom is bij ons al veel informatie openbaar en beschikbaar. Denk aan de openbare uitzending van raadsvergaderingen. En is er de mogelijkheid om van allerlei informatie kennis te nemen, bijvoorbeeld via onze website. Dit moet ook voldoende bekend zijn bij inwoners. Dus zorgen wij ervoor dat duidelijk is waar welke informatie te vinden is. We maken veel overheidsinformatie actief openbaar en we zorgen ervoor dat de informatiehuishouding op orde is. Dat betekent dat onze  informatiehuishouding langdurig toegankelijk, vindbaar, juist, volledig en betrouwbaar is. Goede en beschikbare informatie zorgt voor duidelijkheid en draagt bij aan goede besluiten, van onszelf, maar ook van anderen, die afhankelijk zijn van onze informatie. Zo helpt bijvoorbeeld goede en makkelijk toegankelijke data over onze openbare ruimte inwoners en ondernemers, die een Omgevingsvergunning willen aanvragen.

Veel van het bovenstaande gaat nu ook geregeld worden door de Wet open overheid (Woo). Een mooie stap naar een (nog) transparantere overheid.”

Deze pagina is gebouwd op 02/02/2023 09:30:33 met de export van 11/08/2022 08:41:46