Financiën

Begrotings- en realisatiecijfers per programma - thema's

Voor de toelichting op de afwijkingen per programma wordt verwezen naar de toelichtingen in de programma’s/thema's.

Programma thema's                       (bedragen x € 1.000)

Realisatie 2021 (- = voordelig saldo)

Begroting 2022 (inc wijzigingen t/m 20 september 2022)

Bgr 2023 lasten

Bgr 2023 baten

Nadelig                                             saldo

Voordelig saldo

1. Bestuur & dienstverlening

- Bestuur

2.884

3.650

3.474

3.474

- Burgerzaken

1.303

1.629

2.314

846

1.468

- Dienstverlening

248

244

109

109

2. Schoon, heel & Veilig

- Openbare orde en veiligheid

8.598

9.040

10.725

51

10.674

- Beheer openbare ruimte

19.514

24.828

44.954

22.959

21.995

- Accommodaties & parkeren

15.779

16.638

26.681

8.202

18.479

3. Duurzaam ontwikkelen & wonen

- Ruimtelijke ontwikkeling

1.338

1.407

1.529

1.529

- Bereikbaarheid & mobiliteit

15

271

114

9

106

- Duurzaamheid & klimaatadeptatie

2.359

3.067

2.676

588

2.088

- Wonen

932

2.466

2.316

687

1.630

- Bouwprojecten & grex

3.714

-289

20.974

21.564

590

4. Ondernemen & ontspannen

- Economie

956

898

706

333

373

- Cultuur

6.632

6.829

8.681

2.174

6.506

- Recreatie & toerisme

660

1.095

1.096

261

834

- Cultureel erfgoed

43

124

118

118

- Sport

1.337

1.695

1.318

2

1.316

5. Leren, participeren & ondersteunen

- Onderwijs

3.932

4.449

7.936

5.081

2.855

- Thuis in de wijk

5.360

6.941

8.666

8.666

- Maatwerk jeugd

38.419

43.560

45.812

45.812

- Maatwerk volwassenen

38.128

46.330

49.298

1.172

48.126

- Werk & inkomen

24.562

31.973

64.619

40.966

23.653

- Volksgezondheid

788

1.106

759

759

6.Overige algemene dekkingsmiddelen

- Ondersteuning organisatie

33.706

37.350

35.988

1.060

34.928

- Treasury

-1.884

-2.620

-486

1.314

1.800

- Vennotschapsbelasting (VPB)

- Algemene uitkering & overige

-182.535

-201.835

16

203.819

203.803

uitkeringen gemeentefonds

- OZB

-16.249

-16.729

721

18.382

17.660

- Overige belastingen

-5.104

-565

66

671

605

- Overige baten & lasten

-1.163

-1.454

-989

937

1.926

Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (ex reserves)

4.273

22.098

340.192

331.077

235.499

226.385

Saldo begroting 2023 (ex reserves)

9.114

Deze pagina is gebouwd op 02/02/2023 09:30:33 met de export van 11/08/2022 08:41:46